Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Hieronymusdesign: gevestigd te Valkenswaard (KvK-nr: 53184556) en handelend onder de naam New Media Crew (hierna te noemen: “NMC”) waarmee u als opdrachtgever een overeenkomst tot het verrichten van diensten sluit.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie NMC een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst: De mondelinge of schriftelijke afspraken tussen NMC en opdrachtgever over de dienstverlening door NMC.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarbij NMC partij is en verdere (rechts)handelingen van NMC met, voor en namens opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn zonder aanvullende verklaring of instemming van opdrachtgever ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten en alle buitencontractuele relaties met opdrachtgever, zoals een onrechtmatige daad. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt voor alle (rechts)personen die voor NMC werkzaam zijn of waren voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder in ieder geval personeel, hulpkrachten, directeuren, bestuurders, vennoten en maten van NMC en derden. Zij kunnen allemaal tegenover opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Is een opdracht mondeling verstrekt of is de opdrachtbevestiging (nog) niet ondertekend retour ontvangen, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder deze algemene voorwaarden zodra NMC met haar werkzaamheden is gestart.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. NMC werkt op basis van een vaste prijs, periodieke betaling, percentage van de omzet of een combinatie daarvan. Het factuurbedrag wordt verhoogd met btw en eventueel andere door de overheid opgelegde heffingen. De kosten die niet opgenomen zijn in de prijs kunnen apart in rekening gebracht worden, zoals reiskosten en kosten van ingeschakelde derden.
 2. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verplicht tot het betalen van de facturen, ook als de facturen steeds naar slechts één van de opdrachtgevers zijn gestuurd.
 3. Voor de facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever heeft bij de betaling geen recht van aftrek, korting of verrekening.
 4. Opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, zonder dat een waarschuwing of ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is hij over het niet-betaalde factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bovendien mag NMC in dat geval naar eigen keuze de werkzaamheden per direct opschorten, de overeenkomst per direct ontbinden en rechtsmaatregelen treffen om haar vordering te verhalen. Alle (buiten)gerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn per factuur 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250. De gerechtelijke kosten omvatten de werkelijke kosten, ook als deze hoger zijn dan het bedrag dat door de rechter aan NMC als proceskostenvergoeding wordt toegewezen. NMC mag ook werkzaamheden opschorten die geen betrekking hebben op de niet-betaalde factuur. Tot slot mag NMC alle stukken, m.u.v. originele stukken van opdrachtgever, achterhouden totdat de onbetaalde facturen inclusief rente en kosten zijn voldaan, ook als de stukken geen betrekking hebben op de onbetaalde facturen.
 5. NMC mag de prijzen jaarlijks aanpassen, bijvoorbeeld d.m.v. indexatie. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de aanpassing, mag hij binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zouden treden.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaald project, tenzij uit de inhoud daarvan volgt dat de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtgever en NMC dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor NMC indien en voor zover verstrekking van de die gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door NMC. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Opdrachtgever erkent dat de van NMC afkomstige programmatuur altijd vertrouwelijk is en dat deze bedrijfsgeheimen van NMC, haar toeleveranciers of ingeschakelde derden bevat.

Artikel 6. Privacy en (persoons)gegevensverwerking

 1. Opdrachtgever vrijwaart NMC voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt voor een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan NMC toerekenbaar zijn.
 2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van NMC door opdrachtgever worden verwerkt, ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover NMC voor in dat de inhoud, het gebruik en de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart NMC tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Indien NMC op grond van de overeenkomst gehouden is tot een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. NMC staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een redelijk niveau in verhouding tot de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten.
 2. De door of vanwege NMC aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. NMC is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
 3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en altijd up to date antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 8. Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

 1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van NMC totdat alle bedragen die opdrachtgever aan NMC verschuldigd is volledig zijn betaald.
 2. Rechten worden aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. NMC kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9. Risico-overgang

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (zoals: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop opdrachtgever de feitelijke beschikking daarover krijgt.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Indien NMC bereid is tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom (IE-recht), kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom t.a.v. specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, plugins, websites, databestanden of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van NMC niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, etc., zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van IE-rechten het recht van NMC aan om t.b.v. zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke voor opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 2. Alle IE-rechten op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, plugins, websites, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc., evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij NMC, diens licentiegevers en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 3. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig IE-recht uit de programmatuur, websites, databestanden of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 4. Ook indien de overeenkomst daarin niet voorziet, is het NMC toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 5. NMC vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door NMC zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op IE-rechten van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever NMC direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan NMC. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan NMC verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met (i) door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan NMC ter beschikking gestelde materialen, dan wel met (ii) wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van NMC in de programmatuur, website, databestanden of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door NMC zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-recht of indien naar het oordeel van NMC een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal NMC, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van NMC wegens inbreuk op een IE-recht van een derde is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan NMC van programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart NMC tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 7. NMC is nooit gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 11. Medewerkingsverplichtingen

 1. Indien opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.
 2. Indien opdrachtgever in verband met de diensten en producten van NMC programmatuur of andere middelen aan NMC ter beschikking stelt, staat opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties en goedkeuringen met betrekking tot deze middelen die NMC nodig mocht hebben.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door NMC geleverde producten en diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.
 4. Opdrachtgever zal zelf de op zijn apparatuur benodigde programmatuur installeren, inrichten, parametriseren en indien nodig de daarbij gebruikte (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Artikel 12. Informatieverplichtingen

 1. Opdrachtgever dient alle informatie waarvan NMC aangeeft dat die nodig is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die daarvoor nodig is, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan NMC te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. NMC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte informatie die onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor NMC kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever dient NMC direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. NMC mag haar werkzaamheden opschorten totdat opdrachtgever aan art. 12.1 heeft voldaan. Schade voor NMC ontstaan doordat opdrachtgever niet aan art. 12.1 heeft voldaan, is voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 13. Klachten

Klachten over de werkzaamheden of de factuur moeten op straffe van verval binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan NMC. Indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder had kunnen ontdekken, moet hij zijn klachten op straffe van verval kenbaar maken binnen 30 dagen na ontdekking. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 14. Termijnen

 1. Een voor de uitvoering van de overeenkomst afgesproken termijn is nooit een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn moet opdrachtgever NMC daarom schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
 2. Indien opdrachtgever een voorschot moet betalen en/of voor de uitvoering van de opdracht informatie moet verstrekken, gaat de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst pas in nadat het voorschot en/of de informatie is/zijn ontvangen.
 3. De overeenkomst kan door opdrachtgever pas wegens termijnoverschrijding worden ontbonden nadat hij NMC een redelijke termijn heeft aangezegd om de overeenkomst alsnog uit te voeren en NMC ook dan de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn, tenzij de uitvoering blijvend onmogelijk is.

Artikel 15. Opzegging en ontbinding

 1. Elke partij mag de overeenkomst (tussentijds) opzeggen met een opzegtermijn van tenminste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten. In de volgende gevallen mag een partij de overeenkomst per direct opzeggen: indien de andere partij niet (meer) in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, bij (aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of schuldsanering van de andere partij, dan wel indien de andere partij zijn activiteiten staakt of anderszins aanleiding geeft tot een redelijk vermoeden dat hij niet meer aan zijn verplichtingen zal voldoen. Opzegging gebeurt schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand.
 2. Bij (tussentijdse) opzegging houdt NMC altijd aanspraak op betaling van de door haar verrichte werkzaamheden. Pas na volledige betaling zal NMC de resultaten van de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever overleggen.
 3. Bij (tussentijdse) opzegging door opdrachtgever heeft NMC bovendien recht op vergoeding van door haar aannemelijk te maken winstderving en aanvullende kosten die zij daardoor redelijkerwijs heeft moeten maken (bijv. kosten voor onderaanneming).
 4. Indien NMC (tussentijds) opzegt zal zij in redelijkheid meewerken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden. Eventuele extra kosten voor de overdracht van de werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van NMC

 1. De aansprakelijkheid van NMC is beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van NMC die bij een zorgvuldig en deskundig handelen niet zou zijn opgetreden, is iedere aansprakelijkheid van NMC beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NMC voor de betreffende aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid bij een vaste prijs beperkt tot het deel van de opdracht dat aanleiding gaf tot de schade, met een maximum van € 1.500. Bij een maandelijkse betaling in de vorm van een abonnement is de aansprakelijkheid als de verzekeraar niet uitkeert beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever in de 3 maanden voorafgaand aan het schadebrengende incident betaald heeft voor dat deel van de opdracht dat aanleiding gaf tot de schade. Bij meerdere samenhangende incidenten is de aansprakelijkheid beperkt tot het ontvangen bedrag in de 3 maanden voorafgaand aan het eerste incident.
 2. NMC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en rente en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. NMC is ook niet aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten.
 4. NMC maakt veel gebruik van open source software en codes. NMC is niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van fouten en lekken in de door haar gebruikte open source software en codes.
 5. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van NMC.
 6. Indien NMC bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade toebrengt aan personen en zaken, is iedere aansprakelijkheid van NMC beperkt tot het bedrag dat de door NMC gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500 per gebeurtenis en € 5.000 per kalenderjaar.
 7. Indien de door NMC voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken, houdt de opdracht van opdrachtgever ook de bevoegdheid voor NMC in om die aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van NMC voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.
 8. De aansprakelijkheid van NMC gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad.
 9. Opdrachtgever vrijwaart NMC voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van NMC voor opdrachtgever, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van NMC. Dit geldt ook voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan NMC onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever tegenover NMC uit welke hoofde dan ook vervallen één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en bevoegdheden.
 11. Opdrachtgever vrijwaart NMC voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door NMC geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen van NMC.

Artikel 17. Overmacht

 1. NMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Voor zover NMC bij het intreden van overmacht werkzaamheden heeft verricht mag zij de al nagekomen werkzaamheden declareren.
 3. In geval van overmacht is NMC niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.
 4. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet en in de telecommunicatie-infrastructuur, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming van het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in de toelevering, brand, overstroming en fouten van hulppersonen.
 5. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, mag elke partij de overeenkomst per direct opzeggen. Wat al op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18. Wijziging en meerwerk

Indien NMC op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen die werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van NMC. NMC is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen

Opdrachtgever zal zijn rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst niet verkopen, overdragen en verpanden. NMC mag haar aanspraken op betaling van vergoedingen verkopen, overdragen en verpanden.

Artikel 20. Wijzigingen, toepasselijk recht en geschillen

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst. NMC is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden tegenover opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk tegen de wijziging bezwaar maakt. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en NMC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien opdrachtgever in het buitenland gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien NMC diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever verleent.

Artikel 21. Uitvoering

NMC zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, conform de overeenkomst. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is NMC steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en soortgelijke kwalificaties. NMC is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van NMC.

Artikel 22. Service Level Agreement (SLA)

 1. Eventuele afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal NMC steeds direct informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 2. Bij controle van de nakoming van het afgesproken serviceniveau worden de vooraf door NMC aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van NMC zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door NMC gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 23. Back-up

Back-ups zijn niet inbegrepen in de dienstverlening van NMC.

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’ van toepassing indien NMC diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (SaaS). Onder SaaS wordt verstaan: het door NMC ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Artikel 24. Uitvoering SaaS-dienst

 1. NMC verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van opdrachtgever. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door NMC verleende diensten op het gebied van SaaS.
 2. Indien NMC op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. NMC kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal NMC opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of NMC de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
 4. NMC kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. NMC is niet gehouden specifiek voor opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. NMC zal de SaaS-tool beschikbaar stellen via internet en een zo goed mogelijk responstijd daarvan voor klanten van opdrachtgever realiseren. NMC kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. NMC zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 6. NMC is nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Artikel 25. Garantie

 1. NMC staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Daarom zal opdrachtgever de opgeleverde programmatuur binnen 30 dagen na oplevering testen en goed- of afkeuren. Heeft opdrachtgever de opgeleverde programmatuur niet binnen deze periode afgekeurd, dan wordt het geacht te zijn aanvaard. Gedurende 90 dagen na aanvaarding zal NMC kosteloos fouten herstellen die redelijkerwijs niet tijdens het testen ontdekt hadden kunnen worden. NMC kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. NMC maakt veel gebruik van open source software en codes. NMC staat niet in voor de gevolgen van fouten en lekken in de door haar gebruikte open source software en codes. NMC is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, kan NMC volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Opdrachtgever zal op basis van de door NMC verstrekte informatie over maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten, de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. NMC is bereid om op verzoek van opdrachtgever in redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door NMC te stellen (financële) voorwaarden. NMC is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 3. NMC staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 26. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat NMC t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
 2. NMC zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen begrepen en komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 27. Aanvang van de dienstverlening en vergoeding

 1. Uitvoering van de SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij direct na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.
 2. Opdrachtgever is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd conform overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien NMC programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 28. Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

 1. NMC stelt aan opdrachtgever o.b.v. een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door NMC en het gebruiksrecht van opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur en niet tot de broncode. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
 3. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds naleven.
 4. NMC kan verlangen dat opdrachtgever de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat opdrachtgever bij NMC, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. NMC mag steeds technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 5. Opdrachtgever mag de programmatuur uitsluitend in en t.b.v. zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken voor derden, bijv. in het kader van SaaS of outsourcing.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand – (online) toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend t.b.v. opdrachtgever gebruikt.
 7. Opdrachtgever zal op eerste verzoek medewerking verlenen aan een door of t.b.v. NMC uit te voeren onderzoek naar de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van NMC toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen.
 8. De tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, kan en zal nimmer als koopovereenkomst worden beschouwd.
 9. NMC is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande NMC gevraagd wordt onderhoud en ondersteuning t.a.v. de programmatuur te verlenen, kan NMC verlangen dat opdrachtgever daarvoor een aparte schriftelijke overeenkomst aangaat.

Artikel 29. Acceptatie

Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), dus met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van NMC op grond van de garantieregeling van artikel 31.

Artikel 30. Wijzigingen in de programmatuur

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag opdrachtgever de programmatuur niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMC. NMC mag zijn toestemming weigeren of daaraan voorwaarden verbinden. Opdrachtgever draagt het risico van alle door of in opdracht van opdrachtgever door derden – al dan niet met toestemming van NMC – aangebrachte wijzigingen.

Artikel 31. Garantie en updates

 1. NMC staat er niet voor in dat opgeleverde programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Daarom zal opdrachtgever de opgeleverde programmatuur binnen 30 dagen na oplevering testen en goed- of afkeuren. Heeft opdrachtgever de opgeleverde programmatuur niet binnen deze periode afgekeurd, dan wordt het geacht te zijn aanvaard. Gedurende 90 dagen na aanvaarding zal NMC kosteloos fouten herstellen die redelijkerwijs niet tijdens het testen ontdekt hadden kunnen worden. Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op garantie indien hij de door NMC ter beschikking gestelde updates tijdig en volledig uitvoert. NMC zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen voornoemde periode van 30 dagen na oplevering zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval NMC volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. NMC garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en dat steeds alle fouten worden verbeterd.
 2. NMC kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan NMC toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van NMC wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.
 3. Herstel van fouten geschiedt op een door NMC te bepalen tijd, locatie en wijze. NMC is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 4. NMC is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 5. NMC heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na de in artikel 31.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Artikel 32. Programmatuur van toeleveranciers

 1. Indien en voor zover NMC programmatuur van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen de (licentie)voorwaarden van de desbetreffende derden in de verhouding tussen NMC en opdrachtgever van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)voorwaarden van die derden door NMC schriftelijk aan opdrachtgever is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van NMC om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW (rechtspersonen en partijen die meermalen (nagenoeg) dezelfde algemene voorwaarden gebruikt).
 2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en NMC om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling plugins en website

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling plugins en websites’ zijn naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’ van toepassing indien NMC plugins en/of een website t.b.v. opdrachtgever ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de plugins en/of website installeert.

Artikel 33. Specificaties en ontwikkeling van plugins/website

 1. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen plugins of website aan NMC zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke plugins en/of website ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt de plugins en website in de staat waarin deze zich op het moment van oplevering bevinden (‘as is’). NMC is na oplevering niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal NMC de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst starten.
 4. In de prestatieverplichtingen van NMC t.a.v. de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.
 5. In de prestatieverplichtingen van NMC zijn ook niet begrepen het onderhoud van de plugins en de website en het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door NMC tevens onderhoud en ondersteuning verleend moet worden, kan NMC verlangen dat opdrachtgever daarvoor een aparte schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden apart tegen de gebruikelijke tarieven van NMC in rekening gebracht.

Artikel 34. Aflevering, installatie en acceptatie

Tenzij NMC de plugins op zijn eigen computersysteem t.b.v. opdrachtgever zal ‘hosten’, zal NMC de plugins online aan opdrachtgever beschikbaar stellen.

Artikel 35. Gebruiksrecht

 1. NMC stelt de in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde plugins en website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan opdrachtgever ter beschikking.
 2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de plugins en de bij de ontwikkeling van de plugins gemaakte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in de plugins aan te brengen.
 3. NMC is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en onderhoud van de plugins benodigde hulpplugins en programma- of databibliotheken.
 4. Artikel 28 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toepassing.
 5. Slechts indien uit de overeenkomst blijkt dat de ontwerp- en ontwikkelkosten volledig door opdrachtgever worden gedragen, gelden – in afwijking van artikel 35.4 – voor opdrachtgever geen beperkingen in het recht tot gebruik van de plugins en/of website.

Artikel 36. Vergoeding

 1. Zonder overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van plugins en websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
 2. In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de plugins of website gedurende de overeenkomst begrepen.
 3. In de vergoeding voor de ontwikkeling van de plugins is niet begrepen een vergoeding voor de door opdrachtgever benodigde hulpplugins en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de plugins. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

Artikel 37. Garantie

 1. Art. 31 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.
 2. NMC staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde plugins goed samenwerken met alle soorten en nieuwe versies van webbrowsers, programmatuur en andere plugins. NMC staat er evenmin voor in dat de plugins goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur.

Hoofdstuk 6. Onderhoud van plugins en support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van plugins en support’ opgenomen bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’ van toepassing indien NMC diensten verricht op het gebied van onderhoud van plugins en ondersteuning (support) bij het gebruik van plugins.

Artikel 38. Onderhoudsdiensten

 1. Indien overeengekomen verricht NMC onderhoud met betrekking tot de voor opdrachtgever ontwikkelde plugins. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de plugins in de zin van artikel 31 en – indien overeengekomen – het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de plugins overeenkomstig artikel 39.
 2. Opdrachtgever zal geconstateerde fouten in de plugin gedetailleerd schriftelijk melden. Na ontvangst van de melding zal NMC zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de plugins. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van NMC op de door NMC te bepalen wijze en termijn aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. NMC is gerechtig tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de plugins aan te brengen. Opdrachtgever zal zelf de gecorrigeerde plugin dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de plugin installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
 3. Artikel 31 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien NMC het onderhoud online verricht, zal opdrachtgever tijdig zorgen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.
 5. Opdrachtgever zal alle door NMC verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de plugins en het maken van een back-up van alle data.
 6. Indien het onderhoud betrekking heeft op plugins die niet door NMC aan opdrachtgever zijn geleverd, zal opdrachtgever, indien NMC dit nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de plugins (waaronder datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Opdrachtgever verleent NMC het recht om de plugins, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. Het onderhoud door NMC laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever voor het beheer van de plugins, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de plugins worden ingezet. Opdrachtgever zal zelf (hulp)plugins installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige plugins en gebruiksomgeving aanpassen en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Artikel 39. Nieuwe versies van plugins

 1. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de plugins uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van NMC.
 2. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is NMC niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
 3. NMC kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit opdrachtgever een nadere schriftelijke overeenkomst met NMC aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. NMC kan uit een vorige versie van de plugins functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. NMC is niet gehouden specifiek voor opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de plugins te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 4. NMC kan van opdrachtgever verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur, e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de plugins.

Artikel 40. Supportdiensten

 1. Indien de dienstverlening van NMC tevens ondersteuning (support) omvat, zal NMC opdrachtgever telefonisch of per e-mail een redelijk niveau van support bieden aangaande het beheer van de plugins en technische problemen en storingen. NMC kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. NMC zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. NMC staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van NMC.
 2. Indien de dienstverlening van NMC op grond van de overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal NMC één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens kantooruren op werkdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval is opdrachtgever gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de plugins. NMC staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.
 3. Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd per de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 41. Vergoeding

 1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van plugins en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.
 2. Bedragen ter zake van het onderhoud van de plugins en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of opdrachtgever de plugins in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.